Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  • http://geodata.gov.gr/geodata – Beta εφαρμογή ελεύθερης θέασης και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων της δημόσιας διοίκησης.
  • http://amappl1.e-per.gr/public.php – Εθνικό δίκτυο πληροφοριών περιβάλλοντος-ΥΠΕΚΑ, γεωχωρικά δεδομένα σχετικά με ατμόσφαιρα, νερά, θόρυβος, εξωτερικές καύσεις, καύσιμα, φύση, βιομηχανία, θέσεις Seveso, απόβλητα, έργα-δραστηριότητες, χωροταξία, επιθεωρητές περιβάλλοντος.
  • http://195.251.42.2/cgi-bin/nisehist.sh?objtype=enexart – Εθνικό πληροφοριακό σύστημα ενέργεια-ΥΠΕΚΑ, γεωχωρικά δεδομένα σχετικά με νομοθεσία ενέργειας, ενεργειακά ισοζύγια, συγκεντρωτικά-αναλυτικά στοιχεία, ενεργειακοί χάρτες, χάρτες δυναμικού, ηλεκτρικό εθνικό δίκτυο, φυσικοί πόροι, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φυσικό αέριο, πετρέλαιο.
  • http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx – Υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών ημ. Λήψης (2007-09) LSO-VLSO (0.5-0.2pixel size)-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
  • http://www.hepos.gr/?Lang=GR – Διάθεση δορυφορικών δεδομένων από μόνιμους ή εικονικούς σταθμούς (RS-VRS) για γεωγραφικό προσδιορισμό θέσης σε ακρίβεια εκατοστού.
  • http://geo-ellanikos.aegean.gr/ideunivers – Ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό τη δημιουργία Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructure – SDI) για την ενίσχυση της πρόσβασης, ανταλλαγής και διαλειτουργικότητας του μεγάλου όγκου γεωαναφερόμενων δεδομένων που παράγονται μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων. Το Πρόγραμμα, που συντονίζεται από τη Γραμματεία Επικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας της Καταλονίας
  • http://www.e-gif.gov.gr/portal/page/portal/egif – Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ή Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΠΗΔ) εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες – ΚτΠ.
  • http://web.gys.gr/GeoSearch – Γεωευρετήριο θέασης και χορήγησης γεωχωρικών δεδομένων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.