Κτηματολόγιο - Τοπογραφία

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα από τα σημαντικότερα εν εξελίξει αναπτυξιακά έργα, το οποίο στοχεύει στην δημιουργία ενός ενιαίου και διαρκώς ενημερωμένου συστήματος καταγραφής της ακίνητης περιουσίας δημοσίου και ιδιωτών. Μέσω της κτηματογράφησης πραγματοποιείται μία ενιαία, συστηματική και συνεχώς ενημερωμένη καταγραφή, η οποία περιλαμβάνει τα γεωμετρικά στοιχεία αλλά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε ιδιοκτησίας. Η διαδικασία της κτηματογράφησης αποσκοπεί στην συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο καθώς και στην συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα ορίσουν την απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, αναμένονται οφέλη όπως είναι η οριστική και αμετάκλητη καταχώρηση των τίτλων ιδιοκτησίας, η οριοθέτηση της δημόσιας περιουσίας, η διασφάλιση της άμεσης διαδικασίας απαλλοτριώσεων και αποζημιώσεων, καθώς και η απλούστευση της διαδικασίας μεταβιβάσεων.

Η διαδικασία κτηματογράφησης έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που ξεκινά με την κήρυξη μιας περιοχής υπό κτηματογράφηση και ολοκληρώνεται με την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Συνοπτικά, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους στα Γραφεία Κτηματογράφησης και καταχώριση των δηλώσεων σε ψηφιακή βάση.
 • Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τη διαδικασία της υποβολής δηλώσεων και έχουν τύχει επεξεργασίας από νομικούς και τοπογράφους.
 • Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) στα Γραφεία Κτηματογράφησης για διάστημα δύο μηνών και αποστολή αποσπασμάτων στους δικαιούχους προς ενημέρωσή τους.
 • Υποβολή ενστάσεων ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών επιτροπών ή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής κατά περίπτωση – από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον- για διάστημα δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και τεσσάρων μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού.
 • Αναμόρφωση των κτηματολογικών στοιχείων μετά την εξέταση των ενστάσεων και των αιτήσεων διόρθωσης και σύνταξη των τελικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. Οι εγγραφές που εμφανίζονται στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες ονομάζονται Αρχικές Εγγραφές, καθώς αποτελούν την πρώτη (αρχική) εγγραφή στο κτηματολόγιο.
 • Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του παλαιού Υποθηκοφυλακείου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το τεχνικό γραφείο της TopoPrecision στον τομέα του Κτηματολογίου είναι:

 • Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου
 • Σύνταξη και κατάθεση δηλώσεων
 • Υποβολή ενστάσεων
 • Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει τεθεί από το Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος χωρικών μεταβολών για διόρθωση ορίων γεωτεμαχίων
 • Συλλογή και σύνταξη/επεξεργασία δηλώσεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων στο πλαίσιο κτηματογράφησης στο Εθνικό Κτηματολόγιο (Δήλωση Νόμου 2308/1995)
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων δήλωση ακινήτου, ενστάσεων, πρόδηλου σφάλματος και διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Παραγωγή υποβάθρων με επίγειες και φωτογραμμετρικές μεθόδους
 • Κτηματολογικοί πίνακες
 • Συμπλήρωση και ενημέρωση υπαρχόντων κτηματολογικών διαγραμμάτων.
 • Μελέτες Κτηματογράφησης για έργα υποδομής
 • Μελέτες Κτηματογράφησης για Πολεοδομήσεις. 

Ο μελέτες στον τομέα της Τοπογραφίας μπορούν να αποτελέσουν είτε αυτοτελή εργαλεία για την οικιστική και οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής, είτε να αποτελέσουν τα υπόβαθρα για την ανάπτυξη μελετών άλλων κατηγοριών (όπως χωροταξικών, πολεοδομικών, υδραυλικών, περιβαλλοντικών, ενεργειακών κ.α.).

Η TopoPrecision συνδυάζοντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους επίγειας και εναέριας αποτύπωσης, εκπονεί :

 • Μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης
 • Κτηματογραφικές μελέτες
 • Αποτυπώσεις δικτύων υποδομής
 • Υψομετρικές μελέτες και μελέτες χωροστάθμησης
 • Δημιουργία φωτογραμμετρικών υποβάθρων (φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις)
 • Μελέτες οδοποιίας
 • Μελέτες αγροτικών αναδασμού
 • Σύνταξη χωρικών υποβάθρων
 • Εφαρμογές Κτηματολογίου
 • Αποτυπώσεις μνημείων