Γεωδαισία

Η TopoPrecision αξιοποιώντας τον τεχνολογικό εξοπλισμό της, την τεχνογνωσία καθώς και την πολύχρονη εμπειρία της, παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της Γεωδαισίας εκπονώντας : 

  • Δίκτυα τριγωνομετρικά - χωροσταθμικά (ίδρυση, πύκνωση, επίλυση και παρακολούθηση δικτύων)
  • Δίκτυα ελέγχου, ανίχνευσης και παρακολούθησης μικρομετακινήσεων
  • Πολυγωνομετρία - Ταχυμετρία
  • Υποστήριξη έργων μεγάλης και μικρής κλίμακας (έργα υποδομής, κτιριακά, ενεργειακά έργα)
  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις 
  • Αποτυπώσεις δικτύων υποδομής
  • Βυθομετρήσεις
  • Αποτυπώσεις & Χαράξεις στοιχείων τεχνικών έργων
  • Προσδιορισμοί - μετρήσεις φωτοσταθερών στοιχείων ελέγχου 
  • Σύνταξη χωρικών υποβάθρων

Οι γεωδαιτικές υπηρεσίες της TopoPrecision αποτελούν αξιόπιστο πλαίσιο αναφοράς για την εκτέλεση και τον έλεγχο ενός έργου.