Γεωπληροφορική

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographic Information System - G.I.S.), αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης της χωρικής πληροφορίας, το οποίο διαφοροποιείται από τα συνήθη σχεδιαστικά συστήματα (CAD), διότι εκτός από την απεικόνιση διανυσματικών δεδομένων και εικόνων με γεωαναφορά, παρέχουν και την δυνατότητα σύνδεσης αυτών των στοιχείων με περιγραφικές πληροφορίες (βάσεις δεδομένων - ACCESS), δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographic Information System - G.I.S.) αποτελούν πληροφοριακά συστήματα με τα οποία δύναται να συλλέγεις, να διαχειρίζεσαι, να αποθηκεύεις, να επεξεργάζεσαι και κατ’ επέκταση να αναλύσεις και να παράγεις ψηφιακούς χάρτες δεδομένων που μας ενδιαφέρουν για ένα χώρο.  

Η TopoPrecision ακολουθώντας πλήρως τις ευρωπαϊκές και ελληνικές οδηγίες για την οργάνωση, διαχείριση και διάχυση γεωχωρικών δεδομένων μεταδεδομένων (data & metadata) παρέχει υπηρεσίες όπως :

  • Μελέτες Γεωγραφικών Συστημάτων (Geographic Information System - G.I.S.)
  • Εργασίες Ψηφιοποίησης γεωχωρικών δεδομένων και οργάνωσης σε Γεωβάσεις
  • Εφαρμογές GIS στην γεωργία (Precision Farming - Γεωργία Ακριβείας)
  • Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας  
  • Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης