Σχετική Νομοθεσία Κτηματολογίου

Τα δύο βασικά νομοθετήματα από τα οποία διέπεται το θεσμικό πλαίσιο για την σύνταξη και την τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου είναι, το Ν.2308/1995 που καθορίζει τη διαδικασία κτηματογράφησης και το Ν.2664/1998 που καθορίζει τη λειτουργία του Κτηματολογίου. Οι εν λόγω Νόμοι τροποποιήθηκαν διαδοχικά από τους Ν.2508/1997, Ν.3208/2003, Ν.3127/2003, Ν.3212/2003, Ν.3481/2006 και Ν.4030/2011. 

  • Ν.3983/2011: Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (άρθρο 24: τροποποίηση του Ν. 2664/98 για την επιμήκυνση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών και τη διαδικασία εκτεταμένων διορθώσεων κτηματολογικών διαγραμμάτων) (ΦΕΚ-144/Α/17-6-11)
  • Απόφαση 26793/2011: Κανονισμός οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Γεωπληροφορικής του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (OKXE), σύμφωνα με την παρ.3 του Αρθ. 30 του Ν.3882/10 (ΦΕΚ-1453/Β/17-6-11)
  • Απόφαση 37842/2011: Περιεχόμενο και μορφή του Κτηματογραφικού Διαγράμματος – Δωρεάν χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος σε δημόσιες αρχές (ΦΕΚ-2288/Β/13-10-11. Διόρθωση σφάλματος με το ΦΕΚ-3033/Β/30-12-11)
  • Ν.4164/2013: Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ-156/Α/9-7-13)
  • Απόφαση 561/08/2013: Έγκριση των «Τεχνικών προδιαγραφών Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων»
  • Ν.4361/2016: Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις (άρθρο 37: τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 2664/98 για την επιμήκυνση της προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών για τους κατοίκους εσωτερικού) (ΦΕΚ-10/Α/1-2-16)
  • Απόφαση 15649/2016: Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας