Σχετική Νομοθεσία Γεωπληροφορικής

  • Ν.3382/2010 (ΦΕΚ 166Α') : Νόμος με τον οποίο θεσπίστηκε η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών ΕΥΓΕΠ (www.inspire.okxe.grwww.ypeka.gr). Η υλοποίηση αυτής της υποδομής αποτελεί στην ουσία εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in Europe (Ευρωπαϊκή Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών, Οδηγία 2007/2/EC INSPIRE) που ψηφίστηκε στις 14 Μαρτίου 2007 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.