Λογισμικά (Software)

Η TopoPrecision διαθέτει ενημερωμένα λογισμικά για όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται (λογισμικά τοπογραφίας, οδοποιίας, σχεδιαστικά πακέτα διαχείρισης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων, GIS λογισμικά και λογισμικά επεξεργασίας εικόνας και δημιουργίας 3D μοντέλων από εικόνες). 

Η TopoPrecision διαθέτει :

  • Λογισμικό οδοποιίας Anadelta Tessera Pro
  • Λογισμικό Τοπογραφικών Εργασιών XRTC Facelift
  • Λογισμικό ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων GNSS και Total Station - Spectra Precision Survey Office SPSO
  • Λογισμικό Φωτογραμμετρίας PIX4D
  • Λογισμικό GIS (QGIS)